Door verder te browsen op https://action.caritasinternational.be, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om statistieken te verzamelen. Daarbij stellen de cookies u in staat om de inhoud van deze pagina te delen op sociale netwerken.

Sluiten

 

PRIVACYBELEID

 

Caritas International verzamelt en bewaart de persoonlijke gegevens van schenkers en sympathisanten. Onder alle omstandigheden behoudt u het recht om de gegevens die op u betrekking hebben te raadplegen en te verkrijgen, aan te passen, te laten verwijderen, het gebruik ervan te beperken of u ertegen te verzetten.
Dit is het beveiligde online betaalplatform voor uw giften voor Caritas International, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht met volgende gegevens:

 • het adres van de sociale zetel: Liefdadigheidstraat 43 te 1210 Brussel, België
 • het ondernemingsnummer : 0410.644.946
 • het bankrekeningnummer : BE 88 0000 0000 4141

Gelieve het volgende contract te lezen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden. Dit document kan veranderen. Bij elke verandering wordt u hierover geïnformeerd via een banner. Deze versie dateert van 28 januari 2019.

 

Wettelijk kader en toepassingsgebied

Caritas International engageert zich ertoe de wetgeving op de bescherming van de privacy, die in België van kracht is, te respecteren. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”, maar beter gekend onder de Engelse naam “GDPR”) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.
Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op https://action.caritasinternational.be. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door andere organisaties waarnaar we kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen verschillen. Dit contract verschilt dus ook van het privacybeleid van onze website (www.caritasinternational.be).

 

Verzamelde persoonlijke identificatie informatie

Als u een gift doet op ons beveiligd online betaalplatform of wanneer je voor de eerste keer een persoonlijke fondsenwervingspagina aanmaakt op ons platform, vragen wij u verschillende informatie ter identificering. Het gaat dus over “persoonlijke gegevens”. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Een persoon is identificeerbaar als ze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name via een identificatienummer of een of meerdere specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

Uw persoonlijke gegevens zullen door Caritas International vzw behandeld worden voor de volgende redenen:

- Voor de personen die alleen een of meerdere persoonlijke fondsenwervingspagina's hebben aangemaakt op ons platform

 • De communicatie: onder de vorm van uitnodigingen voor evenementen, wat een legitiem belang is.

- Voor de personen die ons een of meerdere giften hebben gedaan 

 • Het beheer van giften: inschrijving bij de administratie voor het afleveren van een fiscaal attest, wat neerkomt op een wettelijke verplichting.
 • De communicatie: onder de vorm van verwelkomingsbrieven, dankbrieven, uitnodigingen voor evenementen, oproepen voor giften… voor een legitiem belang.
 • De profilering: om zich te richten tot uw interesses, wat een legitiem belang is.

Om deze verschillende doelstellingen te halen, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens vragen, bewaren, verzamelen en behandelen:

 • Identificatiegegevens: uw naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer en uw aanspreektitel;
 • Persoonlijke gegevens; uw geslacht, burgerlijke staat, beroep;
 • Bankgegevens: uw rekeningnummer, kaartnummer, vervaldatum van uw kaart en de veiligheidscode van uw kaart.
 • Uw IP adres
 • Uw interesses: door de keuze welke projecten u steunt

Deze informatie wordt verzameld op het platform iGive en de online betalingen worden beheerd door het beveiligde online platform iRaiser. Het gaat om een uitgever van software in de SaaS-modus geheel gewijd aan organisaties zonder winstoogmerk en de Europese leider in online fondsenwerving.

 

Conform databeheer en -behoud

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database. Tenzij u daarom verzoekt, worden deze gegevens voor tien jaar na de laatste gift bewaard. Deze data worden bewaard op onze server op de sociale zetel in de Liefdadigheidstraat 43 in 1210 Brussel, België.
Caritas International België engageert zich ertoe deze gegevens niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch ze door te geven aan commerciële databases.
Caritas kan deze gegevens ook delen met derden voor niet-commerciële doeleinden in het geval van professionele diensten zoals het versturen van een (e)mailing of publicaties voor een legitiem belang. Als dit gebeurt, wordt het werk met deze gegevens bepaald door een contract om de vertrouwelijkheidsovereenkomsten en de noodzakelijke beveiliging te garanderen. Bovendien leveren wij geen persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU.
Deze persoonlijke gegevens worden enkel met derden gedeeld als de wet het eist en toestaat.

 

Gebruik van de gegevens door Caritas International

Deze gegevens worden enkel verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van Caritas International. We behandelen geen persoonlijke gegevens van personen onder de 16 jaar zonder de schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

De mailings per post

Voor een periode van maximum twee jaar na uw laatste gift, ontvangt u ons driemaandelijks magazine. Het doel hiervan is u op de hoogte te houden van de resultaten van onze projecten. Wens u het magazine niet langer te ontvangen? Laat het ons weten met een e-mail naar infonl@caritasint.be.

 

Veiligheid van de verzamelde informatie

Eens we de gegevens ontvangen hebben, engageert Caritas International België zich ertoe zijn best te doen om de veiligheid van haar systemen te verzekeren. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen opgezet om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie verkregen op onze site. Dit is de lijst:

 • Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens in naam van Caritas International worden gebonden door beroepsgeheim.
 • Elke persoon die toegang heeft, heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We voeren regelmatig een back-up uit om de persoonlijke gegevens te kunnen recupereren in geval van technische of fysieke incidenten
 • De werknemers worden gesensibiliseerd over het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens.
 • We hebben een procedure opgesteld voor het geval er datalekken voorkomen.

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt.

 

Toegang, aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens

Conform aan de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, beschikt elke gebruiker die op deze site direct of indirect nominatieve informatie plaatst, over de volgende rechten wat persoonlijke gegevens betreft:

 • Recht op informatie en toegang: U kunt de nominatieve informatie opvragen die op u betrekking heeft. .
 • Recht op rechtzetting: U kunt de rechtzetting vragen van de nominatieve informatie die op u betrekking heeft. U kunt zo de eventuele onnauwkeurigheden corrigeren en onvolledige gegevens vervolledigen. .
 • Recht op het wissen (“recht op vergeten”): U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database te wissen. .
 • Recht op de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens: U kunt zich verzetten tegen het gebruik van nominatieve informatie die op u betrekking heeft. .
 • Recht op de overdraagbaarheid van gegevens: U kunt de persoonlijke gegevens verkrijgen die op u van toepassing zijn, onder elektronische, actuele en gestructureerde vorm. .
 • Recht op verzet: U kunt zich verzetten tegen praktijken van prospectie van direct marketing en profilering.

Om deze rechten uit te oefenen, vul het online formulier in of stuur een geschreven en ondertekend verzoek aan de Privacyverantwoordelijke, Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel. Vermeld ook het adres of e-mailadres waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. We kunnen u vragen zich te identificeren alvorens op de verzoeken hierboven te kunnen ingaan. U kunt zich identificeren met een kopie van uw identiteitskaart.
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger genaamd: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de toezichthoudende overheid op het gebied van de bescherming van het privéleven.

 

Ons contacteren?

Als u andere vragen heeft, aarzel dan niet Davy De Witte te contacteren via telefoon (02 431 00 72), per e-mail (d.dewitte@caritasint.be) of per post: Davy De Witte, Caritas International België, Departement Communicatie & Mobilisatie– Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel, België.